Algemene voorwaarden opslagruimte

 

Artikel 1. Toepasselijkheid, voorwerp en aard van de overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke factuur van VM STORAGE BV, alsook alle op overeenkomsten tussen VM STORAGE als “verhuurder” enerzijds en de huurder die een opslagruimte (of enig ander opslagproduct of opslagdienst zoals parking, lift, enz….) gebruikt of volgens contract het recht op gebruik hiervan heeft, hierna te noemen “huurder”, anderzijds.

De gebruikte opslagruimte, het opslagproduct of de opslagdienst worden hierna “OPSLAGRUIMTE” genoemd, terwijl deze gebruiks- en algemene voorwaarden integraal deel uit maken van de huurovereenkomst anderzijds “overeenkomst” zullen genoemd worden. Inzake de goederen die worden opgeslagen of die waar ook geplaatst worden op de VM STORAGE  sites (met inbegrip van de opslagruimte) zal de referentie “goederen” gebruikt worden.

1.2. Indien de Huurder een opslagruimte reserveert, dan betekent dit dat de Huurder volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met de inhoud en toepassing van deze Algemene Voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Huurder volledig verzaakt aan de toepassing van zijn/haar eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar aan VM STORAGE mits haar uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding.

1.3. De Overeenkomst betreft een gemeenrechtelijke huur en valt niet onder de regels inzake handelshuur, noch woninghuur.

Aangezien de Overeenkomst voorziet in de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, heeft de Huurder geen herroepingsrecht. Het staat de Huurder echter vrij om de Overeenkomst op te zeggen op het tijdstip en de wijze zoals voorzien in de Overeenkomst.

De Huurder erkent uitdrukkelijk dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Huurder eigendom of enig ander zakelijk recht verwerft over de Opslagruimte en/of de VM STORAGE Site.

De Overeenkomst tussen VM STORAGE en de Huurder komt tot stand op het ogenblik waarop de Huurder een reservatie plaatst. Door het plaatsen van een reservatie, erkent de Huurder volledig geïnformeerd te zijn over de inhoud, draagwijdte en werking van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 2. Bestemming en gebruik

2.1. VM STORAGE verhuurt aan de huurder een opslagruimte conform de bepalingen van de overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de huurder niet toegestaan aan de opslagruimte een andere bestemming te geven. Huurder erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de huurder, inzake de opslagruimte, eigendom of enig ander zakelijk recht verwerft. VM STORAGE zal bovendien inzake de gehuurde opslagruimte en/of de opslagen goederen hoe dan ook nooit fungeren als magazijnier, bewaker of bewaarnemer.

Bij het aangaan van de overeenkomst garandeert de huurder als enige het juridisch en/of economisch eigendom van de goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de goederen te aanvaarden. De huurder zal VM STORAGE vergoeden en vrijwaren inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).

2.2. De huurder zal de opslagruimte gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de overeenkomst. De opslagruimte moet, behalve tijdens logistieke werkzaamheden in de opslagruimte door de huurder, ten allen tijde afgesloten zijn. Tevens dient de opslagruimte steeds netjes onderhouden te zijn. De huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de opslagruimte. Het is de huurder niet toegestaan afval of goederen (of delen van goederen al dan niet in verpakking) in of rond de opslagruimte achter te laten, op straffe van een boete van tenminste € 25 per achtergelaten eenheid. Bovendien zal de huurder in zulke omstandigheden aansprakelijk zijn voor alle (afval)verwijderingskosten met een minimum van € 35/m3. Transporthulpmiddelen, ter beschikking gesteld door VM STORAGE, dienen na gebruik steeds onbeschadigd op de daarvoor voorzien “haven” teruggezet te worden, en dit op straffe van €100,00.

2.3. De huurder bevestigt de opslagruimte te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en het gebruik waarvoor de verhuurder de opslagruimte ter beschikking stelt. De huurder begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau alsook de toepasselijke reglementen. VM STORAGE verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.

2.4. De huurder aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van een opslagruimte, schattingen zijn en een gemiddelde van een groter aantal opslagruimten. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van een opslagruimte en de aangegeven grootte in de overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.

2.5. De huurder zal voldoen aan alle bepalingen van deze overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

2.6. De huurder erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de opslagruimte of die gebruik maken van de toegangscode en sleutel van huurder en elke verwijzing naar “huurder” in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.

2.7. De huurder is ertoe gehouden de opslagruimte op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere site gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (bijv. geen lawaai van welke toestellen ook , geen stof, straling of geuren en lekkages). De huurder moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings- en milieuhinder- en/of schade te voorkomen.

2.8. Het is de huurder niet toegestaan, de opslagruimte te gebruiken als werkplaats, of er handelsactiviteiten uit te voeren, of er een vestiging, domicilie te vestigen. Tevens mogen er geen elektrische apparaten of andere toestellen aangesloten en/of gebruikt worden in de opslagruimte gebouwen.

2.9. Het is de huurder strikt verboden in de opslagruimte de volgende goederen op te slaan (deze lijst is niet beperkend):

 • juwelen, bont, kustvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde,
 • cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,
 • elk voorwerp dat rook, geur, of straling afgeeft,
 • dieren, planten of enig ander levend organisme,
 • afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook plantaardige, dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen),
 • voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt en tegen bederf behandeld zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken,
 • vuurwapens, springstoffen of munitie,
 • illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz.
 • chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten,
 • asbest, crocidoliet en/of blauwleer,
 • (kunst) mest,
 • gasflessen en/of accu’s,
 • vuurwerk,
 • auto- en/of motorwrakken ; het opslaan van (oldtimer) auto’s, campers (verder inbegrepen in het begrip auto) en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door VM STORAGE goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende vloeistoffen het milieu aantasten, tevens dient de aanwezigheid van brandstof (benzine of diesel) in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn (LPG is in de site niet toegelaten); bovendien moet door huurder te allen tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden te worden.
 • brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (maar met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals gesteld hierboven),
 • alle mogelijke andere giftige, ontvlambare, ontplofbare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals: 
  • ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan,
  • oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren,
  • (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijm,
  • (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden,
  • schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf,
  • bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers,
  • irriterende stoffen en preparaten,
  • sensibiliserende stoffen en preparaten,
  • kankerverwekkende stoffen en preparaten,
  • mutagene stoffen en preparaten,
  • voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten,
  • milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper, bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).

2.10. Er geldt een algemeen rookverbod in het volledige opslagmagazijn.

2.11. Indien de huurder handelt in strijd met de artikelen 2.8 en/of 2.9 is de huurder jegens VM STORAGE aansprakelijk voor alle schade die VM STORAGE hierdoor mocht lijden en stelt de huurder zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolgingen. De huurder neemt er nota van dat VM STORAGE de goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de overeenkomst.

2.12. In het geval wordt vermoed dat de huurder in strijd handelt met deze overeenkomst, meer bepaald in strijd met artikel 2 van dit document, dan heeft VM STORAGE het recht om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te verschaffen tot de opslagruimte voor verificatie doeleinden (alle kosten ten laste van huurder). VM STORAGE kan, maar is niet verplicht, de huurder hiervan in kennis te stellen.

 

Artikel 3. Huurperiode

Een overeenkomst wordt afgesloten voor een initiële minimum periode van 1 kalendermaand, aangevuld met het aantal huurdagen tot het begin van deze kalendermaand, tenzij anders wordt overeengekomen onder de speciale voorwaarden. Na deze minimum periode wordt de overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de overeenkomst ten allen tijde worden geannuleerd door beide partijen en dit door middel van een schriftelijke kennisgeving per brief of per mail en met een opzegtermijn van tenminste  1 maand voor einde kalendermaand.

 

Artikel 4. Huurprijs, betaling en wanbetaling

4.1. De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per maand gefactureerd worden samen met de verschuldigde BTW.

4.2. De huurprijs (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de eerste zes (6) maanden van de overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt VM STORAGE zich het recht voor de huurprijs en eventuele kosten op gezette tijden te herzien. Herziene huurprijzen en kosten zijn van toepassing 30 dagen na publicatie of schriftelijke kennisgeving door VM STORAGE.


VM STORAGE vraagt bij de ondertekening van de overeenkomst aan huurder een waarborgsom, gelijkwaardig aan 1 maand huur, teneinde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. VM STORAGE kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet-naleven van de overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien VM STORAGE het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan moet de huurder onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg. Er worden door VM STORAGE nooit intresten betaald op gestorte waarborgen.

4.3 De huurder verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en kosten vooraf te betalen, en dit telkens vóór de 1ste dag van de nieuwe kalendermaand. Als betalingsreferentie, dient steeds de gestructureerde mededeling vermeld op de factuur, gebruikt. Indien er met een doorlopende opdracht betaald wordt, evenals bij andere betalingen, dienen steeds de naam van de huurder (zoals vermeld op het contract) en het contractnummer als betalingsreferentie opgenomen te worden. Zonder deze gegevens kan de betaling niet toegewezen worden en wordt de overeenkomst als onbetaald beschouwd.

4.4. De huurder erkent en gaat ermee akkoord, in geval van contractwijziging of contractopzegging alvorens de opslagruimte effectief in gebruik te nemen, aan VM STORAGE een vergoeding verschuldigd te zullen zijn die gelijk is aan de huurprijs en eventuele kosten voor een periode van 15 dagen. De rest van de huurgelden, vergoedingen en kosten betaald bij de ondertekening van de overeenkomst zal zo snel mogelijk door VM STORAGE aan huurder terugbetaald worden. Een dergelijke terugbetaling zal nooit gebeuren door middel van contanten.

4.5. VM STORAGE mag (zodra het beschikt over het emailadres van huurder), naar eigen goeddunken, voor de verrekening van de maandelijkse huurprijs en kosten, elektronische facturen opstellen. Indien de klant eveneens een papieren factuur via de post wenst te ontvangen kan hiervoor een maandelijkse kost aangerekend worden (cfr. tarieflijst). Daarnaast aanvaardt de huurder, voor alle doeleinden, email als een correct en afdoende middel van communicatie tussen VM STORAGE en de huurder. Hier kan enkel in uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden.

4.6. Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen werd op de voorziene vervaldatum (zijnde vóór de 1ste dag van de nieuwe kalendermaand), dan mag VM STORAGE de huurder de toegang tot de opslagruimte ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. VM STORAGE heeft tevens het recht de huurder een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt: € 25,00 voor de eerste herinneringsbrief en € 50,00 voor iedere hierop volgende herinnering, aanmaning of ingebrekestelling.

4.7. Indien een huurprijs of kost verschuldigd krachtens de overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de voorziene vervaldatum dan verwerft VM STORAGE de volgende aanvullende rechten:

 1. de mogelijkheid, naar eigen goeddunken, de goederen te verwijderen uit de opslagruimte teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht,
 2. de mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de goederen aan de huurder aan te rekenen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen,
 3. de mogelijkheid de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de huurder een maandelijkse bezettingsvergoeding aan te rekenen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,
 4. de mogelijkheid voor VM STORAGE de goederen in de opslagruimte als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze goederen. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 4.7 kunnen door VM STORAGE weerhouden worden ter kwijting van eventuele kosten van VM STORAGE naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan VM STORAGE uit hoofde van deze overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan de huurder terugbetaald worden (of aan de curator in het geval van faillissement van de huurder). In de mate een huurder niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, dan zal VM STORAGE het saldo van de opbrengsten verder bijhouden voor rekening van de huurder. Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan VM STORAGE’s recht op betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst en dit ongeacht of VM STORAGE er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen.

4.8. De huurder gaat ermee akkoord dat alle goederen in de opslagruimte tot zekerheid dienen van VM STORAGE’s recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De huurder aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de goederen in de opslagruimte tot een verlies van eigendom kan leiden. De huurder erkent meer bepaald dat VM STORAGE, in haar hoedanigheid van verhuurder, een voorrecht geniet op alle goederen die worden bewaard in de opslagruimte, dit in toepassing van artikel 20,1° van de Hypotheekwet.

  

Artikel 5. Opslagruimte en beschikbaarheid van de opslagruimte

5.1. Ten laatste op het ogenblik van of

 1. de startdatum van de overeenkomst, of
 2. het feitelijk in gebruik nemen van de opslagruimte,
  wordt de opslagruimte opgeleverd en aanvaard in goede staat zonder gebreken en perfect schoon.

5.2. VM STORAGE heeft altijd het recht om de huurder een andere opslagruimte van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor huurder of verhuurder met zich meebrengt.

5.3. Als er geen opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van het in gebruik nemen van de opslagruimte, dan heeft VM STORAGE de keuze:

1. de huurder een opslagruimte van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de huurder of

2. de overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de huurder uit hoofde van overeenkomst opgeschort tot de opslagruimte beschikbaar is en de huurder is geen huurgelden en kosten verschuldigd tot op de dag dat de opslagruimte effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de huurder in dergelijk geval van opschorting, als enige remedie, het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten. VM STORAGE is nooit aansprakelijk voor enige schade ten laste van de huurder als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een opslagruimte.

5.4. De huurder is niet gerechtigd tot het exclusieve bezit van een opslagruimte. VM STORAGE heeft te allen tijde het recht een alternatieve opslagruimte voor te stellen alsook het recht de huurder te vragen de goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve opslagruimte, mits een voorafgaande verwittiging van tenminste 14 dagen hieromtrent.

 

Artikel 6. Verbod op onderhuur en overdracht

6.1. Het is de huurder niet toegelaten de opslagruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken met uitzondering met de schriftelijke toestemming van de verhuurder.

6.2. Het voordeel van de overeenkomst is persoonlijk en de huurder gaat ermee akkoord dat het verboden is de overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van VM STORAGE. Het recht om de opslagruimte te bezetten kan enkel door de huurder uitgeoefend worden. In geen geval zal de huurder zich kunnen beroepen op een stilzwijgende toestemming. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheden

7.1. Het risico verbonden aan de opslag van goederen in de opslagruimte wordt altijd en uitsluitend door de huurder gedragen. VM STORAGE is niet aansprakelijk voor enige schade aan de goederen noch zal VM STORAGE aansprakelijk zijn voor enige andere goederenschade of economisch verlies van de huurder. VM STORAGE geeft de huurder geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de VM STORAGE site of de opslagruimte. VM STORAGE zal de goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze overeenkomst. VM STORAGE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de huurder indien de opslag van de goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.

7.2. In geval zij hierom gevraagd wordt zal VM STORAGE altijd inspecties of controles in de opslagruimte van nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties toelaten. VM STORAGE zal huurder hieromtrent niet inlichten en zij zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze overheden of instanties. VM STORAGE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. Er is bijgevolg (zonder enige beperking) geen aansprakelijkheid voor schade aan de opgeslagen goederen en/of sloten en aangebrachte installaties. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die VM STORAGE zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles.

7.3. De huurder zal VM STORAGE, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die VM STORAGE lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de huurder van de opslagruimte waaronder zonder beperking alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het misbruik van een opslagruimte door de huurder.

7.4. VM STORAGE is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de huurder met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de opslagruimte veroorzaakt door derden.

7.5. De huurder gaat ermee akkoord dat gegeven:

 1. de eigen mogelijkheid van verzekering teneinde de waarde van de goederen te beschermen,
 2. het feit dat VM STORAGE geen initiatieven neemt om het gebruik door de huurder van de opslagruimte te controleren,
 3. het feit dat VM STORAGE niet in de mogelijkheid verkeert om het risico van de huurder correct in te schatten, en
 4. het potentieel grote verschil tussen de door de huurder betaalde huurgelden/kosten en de schade die de huurder mogelijkerwijze lijdt,

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 7 billijk en redelijk zijn.

 

Artikel 8. Verplichting tot verzekering

Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst moet de huurder de goederen verzekeren bij een bij wet erkende verzekeringsmaatschappij aan de gebruikelijke voorwaarden en voor hun volledige waarde tegen verlies, diefstal, brand en schade teneinde de volledige waarde van de goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van grove nalatigheid door VM STORAGE) voor het risico en de rekening van de huurder zijn.

De huurder stemt ermee in om deze verzekering te onderschrijven bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van VM STORAGE bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens VM STORAGE, VM STORAGE’s verzekeraars en contractuele partners.

Bovendien heeft de huurder bij afsluiten van de overeenkomst de verplichting VM STORAGE een bewijs (certificaat) van dergelijke verzekering over te maken. Zolang een dergelijk bewijs niet is afgeleverd, is de huurder persoonlijk aansprakelijk.

De huurder zal VM STORAGE, VM STORAGE’s verzekeraar(s) en contractuele partners altijd vrijwaren van en beschermen tegen eventuele verhaal-aanspraken door zijn/haar verzekeraar(s).

 

Artikel 9. Onderhoud en herstellingen

9.1. VM STORAGE heeft te allen tijde toegang tot de opslagruimte teneinde werkzaamheden en onderzoek uit te voeren (of te laten uitvoeren) in het kader van onderhoud, herstel, renovatie, uitbreiding, herpartitionering, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen en verhuis.

9.2. Renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden van of aan de opslagruimte leveren geen gebrek in hoofde van VM STORAGE op, ook niet als deze werkzaamheden enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de opslagruimte beperken of verhinderen anderzijds ervoor zorgen dat VM STORAGE toegang krijgt tot de opslagruimte. De huurder zal de renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden gedogen en VM STORAGE daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.

9.3. De huurder neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de opslagruimte en/of eigendom van derden. In het geval van schade aan eigendom van derden of VM STORAGE’s eigendom, is VM STORAGE te allen tijde gerechtigd herstellingen uit te voeren ten koste van de huurder. De huurder stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen de 7 dagen na het versturen van een dergelijke factuur.

9.4. In het geval dat VM STORAGE toegang nodig heeft tot de opslagruimte of indien de goederen vanuit de opslagruimte dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde doeleinden, zal VM STORAGE de huurder hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten.

Indien nodig zal VM STORAGE aan de huurder verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere opslagruimte. Indien de huurder nalaat dit te doen kan VM STORAGE de opslagruimte betreden teneinde de goederen, met de nodige zorg maar op risico van de huurder, zelf naar een andere opslagruimte te verplaatsen.

 

Artikel 10. Toegang vanwege VM STORAGE en/of derden

10.1. In principe zullen VM STORAGE en haar medewerkers de opslagruimte niet betreden zonder voorafgaande toestemming van huurder.

10.2. In noodgevallen zijn VM STORAGE en haar medewerkers gerechtigd ook zonder toestemming van de huurder of waarschuwing aan de huurder de opslagruimte te betreden (zo nodig door middel van openbreking). Met noodgevallen wordt hier onder meer bedoeld acuut noodzakelijk onderhoud en herstelling alsook alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.

10.3. Bovendien heeft VM STORAGE op verzoek van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties te allen tijde het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegang te verschaffen tot de opslagruimte.

10.4. VM STORAGE en haar medewerkers hebben tevens het recht alle grendels en sloten te verwijderen, zonder toestemming de opslagruimte te betreden en de huurder de toegang tot de opslagruimte te ontzeggen indien de huurder (één van) zijn/haar verplichtingen onder de overeenkomst niet of niet correct nakomt of wanneer VM STORAGE vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Meer in het bijzonder heeft VM STORAGE het recht de huurder de toegang tot de opslagruimte te ontzeggen en de opslagruimte te betreden bij wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten.

10.5. Na de opslagruimte te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 10 heeft VM STORAGE het recht (maar niet de verplichting) om een inventaris van de opgeslagen goederen op te stellen.

10.6. VM STORAGE is niet verplicht de toegangsrechten van een derde tot de opslagruimte te controleren, met inbegrip van de toegangsrechten van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden of instanties. Voor feitelijke toegangsverschaffing tot de opslagruimte door VM STORAGE en/of deze overheden en instanties aanvaardt VM STORAGE geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 11. Niet naleven en ontbinding overeenkomst

11.1. In het geval dat de huurder:

 1. niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; of
 2. nalaat zijn/haar verplichtingen onder de bepalingen van deze overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten); of
 3. het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel, dan verkrijgt VM STORAGE het recht te allen tijde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden.

Bovendien zal VM STORAGE gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de huurder.

11.2. In het geval van beëindiging van deze overeenkomst zal de huurder omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de huurder zijn/haar goederen uit de opslagruimte  moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de huurder nalaat hiertoe over te gaan, zal VM STORAGE toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.

11.3. De huurder zal alle door VM STORAGE daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met incasso en het naleven van de overeenkomst vergoeden, met een minimum van € 250 voor bedragen tot € 1.000 te verhogen met €100 voor elk veelvoud van € 500 boven de € 1.000.

 

Artikel 12. Einde overeenkomst

12.1. Bij het einde van de overeenkomst is de huurder verplicht de opslagruimte aan VM STORAGE perfect schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de overeenkomst terug te leveren (een en ander met in acht name van normale slijtage). Indien de huurder hieromtrent in gebreke blijft, zal de huurder de door VM STORAGE gemaakte kosten teneinde enige schade te herstellen vergoeden.

12.2. De huurder moet alle goederen uit de opslagruimte verwijderen.

12.3. Alle goederen die de huurder na beëindiging van de overeenkomst in de opslagruimte achterlaat, worden geacht door de huurder hetzij om niet aan VM STORAGE te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan (res derelicta), zulks ter keuze van VM STORAGE. De achtergelaten goederen en zaken zullen door VM STORAGE op kosten van de huurder verwijderd worden (met een minimum van € 30,00 /m3). De huurder blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze goederen. VM STORAGE wordt hierbij volledig gemachtigd door de huurder om diens goederen eventueel te verkopen teneinde enige openstaande bedragen te dekken, waarbij het eventuele saldo aan de huurder zal worden terugbetaald.

 

Artikel 13. Mededelingen, adreswijziging

13.1. Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst mag VM STORAGE, naar eigen goeddunken, alle mededelingen of communicaties aan de huurder richten hetzij per post (op het adres vermeld in de overeenkomst) hetzij per email of andere elektronische middelen (op het emailadres of enig ander elektronisch adres dat door huurder medegedeeld werd).

13.2. De huurder zal VM STORAGE tijdig schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van zijn/haar postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt. Deze kennisgeving dient steeds te gebeuren aan het adres van de VM STORAGE BV.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

14.1. De door de huurder verstrekte gegevens zullen in VM STORAGE’s gegevensbestanden opgenomen worden en zullen VM STORAGE’s eigendom worden.

14.2. De gegevens van de huurder zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving.

14.3. De huurder heeft een recht van inzage inzake zijn/haar huurdergegevens opgenomen in VM STORAGE’s gegevensbestanden en kan desnoods vragen deze informatie te corrigeren als zij onjuist blijkt te zijn.

14.4. De gegevens van de huurder zullen gebruikt (kunnen) worden in het kader van de opvolging van de huurder en administratie, communicatie, marktonderzoeken en voor (papieren en/of elektronische) gepersonaliseerde informatie en/of promotiecampagnes betreffende de producten en diensten van VM STORAGE.

14.5. Teneinde de kwaliteit van de dienstverlening naar de huurder toe te optimaliseren kunnen telefoongesprekken tussen VM STORGE en de huurder opgenomen worden.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de rechtbanken waar de opslagruimte gevestigd is. Dit doet geen afbreuk aan het recht van VM STORAGE om beroep te doen op een andere rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.

15.2. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de opslagruimte gevestigd is.

 

Artikel 16. Overmacht

VM STORAGE is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Huurder ingeval van overmacht, zonder dat de Huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of andere vorm van (kosten)vergoeding.

In geval van overmacht heeft VM STORAGE het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien deze uitvoering onmogelijk of onhaalbaar wordt. Deze bepaling geldt eveneens indien VM STORAGE bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van een derde.

Onder overmacht wordt verstaan: elke onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Partijen valt of elke voorzienbare gebeurtenis waarvan de gevolgen redelijkerwijze niet kunnen worden vermeden, dewelke de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, vertraagt of wezenlijk verzwaart. Hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend, begrepen: brand, overstroming, oorlog, embargo, staking, oproer, epidemie, pandemie, het optreden van enige overheidsinstantie, administratieve maatregelen, hacking, contractuele tekortkomingen van derden, fouten of vertraging te wijten aan derden en netwerk/internet/telecomstoringen.

 

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1. Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

17.2. De huurder begrijpt en aanvaardt deze algemene voorwaarden en de huurder aanvaardt dat de algemene voorwaarden beschikbaar zijn hetzij onder de vorm van een papieren exemplaar hetzij online via de website van VM-STORGAE. VM STORAGE is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen (huurder wordt voor de ten uitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post, email of VM-STORAGE’s website). Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van VM STORAGE werd ontvangen of een bericht werd geplaatst op de website van VM STORAGE. De huurder wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de huurder binnen de voormelde 30 dagen periode VM STORAGE er schriftelijk van heeft ingelicht het niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de huurder gerechtigd de overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen (evenwel met in acht name van een opzegtermijn van 15 dagen).

17.3. Alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zullen geacht hoofdelijk en gezamenlijk te zijn, wanneer de huurder bestaat uit 2 of meer personen.